Hudební obor

Studium hudebního oboru se dělí na:   

Přípravnou studium hudebního oboru, I. a II. stupeň základního studia, studium pro dospělé

Přípravné studium

Přípravné studium je určeno pro děti, kteří dosáhly k 1. 9. daného školního roku věku 5ti let. Toto studium je nejvýše 2leté.  Účelem přípravného studia je podchycení zájmu dětí o hudbu a zároveň pomoc při výběru hudebního nástroje. Výuka je realizována hravou formou odpovídající schopnostem a možnostem dítěte. Cílem je rozvíjení jeho hudebních schopností, dovedností a návyků. Podněcujeme tvořivost dětí v elementárních činnostech pěveckých, instrumentálních, hudebně-pohybových a poslechových. Současně je motivujeme  k další studium v ZUŠ.

Žáci 5ti letí jsou zpravidla zařazování do skupinek a navštěvují výuku hry na nástroj či zpěv u příslušného pedagoga. Mohou rovněž navštěvovat výuku ve společné třídě, kde si prohlubují svoji hudebnost a rozvíjejí talent formou hudebních her, společného zpěvu a seznamují se s nejzákladnějšími hudebními pojmy. Velice přínosná je pro děti i možnost navštěvovat výuku sborového zpěvu.

Žáci 6ti letí  navštěvují zpravidla výuku hry na nástroj či zpěv u příslušného pedagoga (ve skupince či individuální hodina). Povinná je pro ně i kolektivní výuka, kde si prohlubují svoji hudebnost a rozvíjejí talent formou hudebních her, společného zpěvu a seznamují se s nejzákladnějšími hudebními pojmy. Velice přínosná je pro děti i možnost navštěvovat výuku sborového zpěvu.

Po úspěšném vykonání talentové zkoušky jsou děti zařazeny do výuky na I. stupni ZUŠ, která trvá 7 let. Absolvování přípravného studia není povinné, ale je zcela jistě pro dítě přínosné. 

 

Škola nabízí možnost bezplatného zapůjčení hudební nástroje dítěti na určitou dobu (netýká se klavíru a kytar). Nevhodně zvolený hudební nástroj může narušit celkový vztah dítěte k hudbě. Doporučujeme proto, aby rodiče vycházeli při volbě vhodného nástroje nejen ze zájmu svého dítěte, ale i rady a doporučení našich pedagogů, kteří mají většinou dlouholeté pedagogické zkušenosti. Všichni naši učitelé Vám rádi poskytnou odbornou pomoc a veškeré informace.

I. a II. stupeň základního studia

Ke studiu na I. stupni ZUŠ, který trvá 7 let, je nutné úspěšně vykonat talentovou zkoušku. Studium hudebního nástroje je pro žáka hlavním předmětem, vedle kterého ještě prvních pět let navštěvuje vyučování hudební nauky (HN) a dále předměty kolektivní výuky v souladu se ŠVP. Žáci si mohou ke studiu zvolit i z nepovinných předmětů, které jim škola po dobu studia nabízí.

Po absolvování I. stupně mohou pokračovat na čtyřletém studiu II. stupně a dále pak na studiu pro dospělé (4 roky).


Oddělení klávesových nástrojů 

Výuka ve hře na klavír patřila vždy ke stěžejním oborům naší školy ve všech dobách její existence a vždy s výbornými výsledky. Zájem o hru na klavír je veliký. Žáci klavírního oddělení patří k hojným účastníkům  koncertů  i soutěží. Snahou je vést žáky v sólové hře, ve čtyřruční hře, zapojení žáků v komorní hře a korepetici pod vedením profesionálním pedagogů.

 


Oddělení kytarové  

Kytara je nástroj velmi známý a populární. Děti většinou přicházejí s představou, že se naučí hrát pár akordů k doprovodu písní. To se samozřejmě také naučí, ale především získají technické základy ke hře na klasickou kytaru. Hlavní náplní výuky je klasická hra, díky níž získává žák základní dovednosti, které nakonec uplatní ve všech hudebních žánrech. Žáci jsou zapojování do hry v souboru.


Oddělení smyčcových nástrojů 

Oddělení smyčcových nástrojů na naší škole existuje od doby jejího vzniku. Žákům jsou zapůjčovány nástroje dle jejich fyzické velikosti.

V tomto oddělení se vyučuje hra na housle , violu a violoncello pod vedením profesionálních pedagogů. Již od útlého věku jsou děti zapojováni do souborové hry, která je pro žáky velikou motivací.


 Oddělení dechových nástrojů 

Výuka na tyto nástroje má v naší zemi dlouholetou tradici, že se právem hovoří o české dechové škole, která si vydobyla uznání v průběhu celé hudební historie.

I na naší ZUŠ má tato výuka dlouholetou tradici (např. čtyřiadvacetiletá existence dechovky). Na naší škole mohou děti pod vedením profesionálních pedagogů studovat hru na hudební tyto hudební nástroje – např. zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka,  lesní roh, baskřídlovka, tuba.

Žáci jsou vedeni jak k sólové hře, tak ke hře v souboru. Již od nejútlejšího věku je jim dána možnost zapojení do komorních souborů, které na škole pracují. Společná hra s kamarády je pro ně velkou motivací.


Oddělení pěvecké 

Sólový zpěv

Žáci jsou vedeni k profesionální práci s lidským hlasem, učí se správnou hlasovou techniku i hlasovou hygienu pod vedením kvalitních učitelů. Vedle sólového zpěvu se učí zpěvu i ve dvojhlasu či vícehlasu. Po celou dobu studia je žákům dána možnost se zapojit do sborového zpěvu a získávat tak pěvecké zkušenosti v plné šíři.

 

Sborový zpěv

 

Dětský pěvecký sbor ,,Kvítek“ byl založen na začátku školního roku 2002-2003. Sdružuje děti z Kostelce na Orlicí, Častolovic a Vamberka. Kvítek navázal na mnohaletou tradici školních dětských sborů v Kostelci nad Orlicí. Mladší žáci navštěvují pěvecký sbor Kvítek, ti starší pak pěvecký sbor Tůmy. Jsou častými účastníky mnoha koncertů na veřejnosti. Každoročně se zapojují do akce Česko zpívá koledy aj.

 

 

Pěvecký sbor při ZUŠ F. I. Tůmy

Pěvecký sbor při ZUŠ F. I. Tůmy