Hudební obor

Studium hudebního oboru se dělí na:   

Přípravnou hudební výchovu (PHV), I. a II. stupeň základního studia

Přípravná hudební výchova (PHV)

Základní umělecká škola při průzkumu hudebnosti v MŠ zjišťuje předpoklady pro studium v hudebním oboru. Děti, které projevily určitou míru nadání jsou zvány na přijímací řízení pro případné studium na umělecké škole. Výuka na ZUŠ je organizována jako dlouhodobé systematické vzdělávání. Vyučování zde probíhá v odpoledních hodinách pod vedením profesionálních pedagogů, kteří jsou často i výkonní umělci.

Žáci přijati do PHV zpravidla v prvním rokem navštěvují výuku ve společné třídě, kde si prohlubují svoji hudebnost a rozvíjejí talent formou hudebních her, společného zpěvu a seznamují se s nejzákladnějšími hudebními pojmy. Zároveň pedagogové PHV zjišťují zájem a předpoklady jednotlivých dětí pro studium na hudební nástroje.

Ve druhém roce výuky v PHV společné vyučování pokračuje a zároveň jsou děti po konzultaci s rodiči rozděleny do nástrojových skupinek (2-4 děti), kde získávají základní představu o ovládání zvoleného hudebního nástroje. Žáky lze na naší ZUŠ zařadit do výuky na klavír, housle, kytaru, zobcovou flétnu ,příčnou flétnu, klarinet, saxofon trubku, na lesní roh, také do hlasové výchovy (sólový a sborový zpěv). 

Po úspěšném vykonání talentové zkoušky jsou děti zařazeny do výuky na I. stupni ZUŠ, která trvá 7 let. Absolvování PHV není povinné. Po ukončení I. stupně mohou pokračovat na čtyřletém II. stupni. Hudební nástroje jsou žákům ve škole zapůjčeny. Nevhodně zvolený hudební nástroj může narušit celkový vztah dítěte k hudbě. Doporučujeme proto, aby rodiče vycházeli při volbě vhodného nástroje nejen ze zájmu svého dítěte, ale i rady a doporučení našich pedagogů, kteří mají většinou dlouholeté pedagogické zkušenosti. Všichni naši učitelé Vám rádi poskytnou odbornou pomoc a veškeré informace.

I. a II. stupeň základního studia

Ke studiu na I. stupni ZUŠ, který trvá 7 let, je nutné úspěšně vykonat talentovou zkoušku. Studium hudebního nástroje je pro žáka hlavním předmětem, vedle kterého ještě prvních pět let navštěvuje vyučování hudební nauky (HN).

Po absolvování prvního stupně mohou žáci pokračovat ve čtyřletém II. stupni studia.


 

 Oddělení klávesových nástrojů 

Výuka ve hře na klavír patřila vždy ke stěžejním oborům naší školy ve všech dobách její existence a vždy s výbornými výsledky. Zájem o hru na klavír vede nad ostatními nástroji. Žáci klavírního oddělení patří k hojným účastníkům všech školních besídek a koncertů. I vyučujících je v  tomto oddělení nejvíc.

 


 

 Oddělení kytarové  

Kytara je nástroj velmi známý a populární. Děti většinou přicházejí s představou, že se naučí hrát pár akordů k doprovodu písní. To se samozřejmě také naučí, ale především získají technické základy ke hře i vážné hudby. Hlavní náplní výuky je klasická hra, díky níž získává žák základní dovednosti, které nakonec uplatní ve všech hudebních žánrech.


 Oddělení smyčcových nástrojů 

Oddělení smyčcových nástrojů na naší škole existuje od doby jejího vzniku. 

V tomto oddělení téměř vždy vyučovali a vyučují dva pedagogové (housle a violoncello). Kromě komorního tria či kvarteta také pěkně pracuje malý houslový soubor. Naší snahou je vytvořit soubor větší a podpořit výuku hry i na violoncello a kontrabas.


 

Oddělení dechových nástrojů 

Výuka na tyto nástroje má v naší zemi dlouholetou tradici, že se právem hovoří o české dechové škole, která si vydobyla uznání v průběhu celé hudební historie.

I na naší ZUŠ má tato výuka dlouholetou tradici (např. čtyřiadvacetiletá existence dechovky). V současnosti je nejpočetněji zastoupena hra na zobcovou flétnu. Tento nástroj lze dlouhodobě studovat jako hlavní obor, ale častěji by měla být přípravou k výuce dalších dechových nástrojů. Toto oddělení jich může nabídnout celou škálu – např. klarinet, trubka, saxofon, příčná flétna, lesní roh, baskřídlovka, tuba.

Většina zájemců skončí u zobcové flétny, kde jsou pokroky relativně brzy viditelné. I to je samozřejmě dobře, ale mrzí nás, že o ostatní stejně krásně znějící nástroje není stejně veliký zájem. Škoda, protože po mnohaletém stálém obměňování externích učitelů máme na škole kvalitní pedagogy.


 

 Oddělení akordeonové 

Hra na akordeon se zde učila od samého zrodu místní školy. K největšímu rozšíření hry na tento hudební nástroj došlo za působení Petra Synka jako učitele. Jeho žáci dosahovali výborných výsledků a probojovali se až do celostátního kola soutěžních přehlídek základních uměleckých škol. V současnosti ztrácí akordeon na atraktivitě, a je málo zájemců. Nyní máme jen několik žáků na pobočce ve Vamberku, které učí Kateřina Strážnická.


 

 Oddělení pěvecké 

Sólový zpěv

Jeho výuka má nejkratší historii. Sólový zpěv zde učí Jana Ichová. Za krátkou dobu její výuky naše mladé zpěvačky získaly pěkná umístění. Vedle sólového zpěvu se učí zpěvu i ve dvojhlasu či vícehlasu.

 

Sborový zpěv

Dětský pěvecký sbor ,,Kvítek“ byl založen na začátku školního roku 2002-2003. Sdružuje děti z Kostelce na Orlicí, Častolovic a Vamberka. Kvítek navázal na mnohaletou tradici školních dětských sborů v Kostelci nad Orlicí.

V současné době v Kvítku pracuje na čtyřicet zpěváčků. Pod vedením Dagmar Potštejnské se již dvakrát umístili ve stříbrném pásmu na krajské přehlídce dětských pěveckých sborů v Hradci Králové. Sbor se schází a pořádá soustředění častěji, nad rámec školních povinností.

 

Pěvecký sbor při ZUŠ F. I. Tůmy

Pěvecký sbor při ZUŠ F. I. Tůmy