Klub rodičů

Klub rodičů při ZUŠ Kostelec nad Orlicí, z.s.

Tyršova 17, Kostelec nad Orlicí 517 41

Zapsán ve spolkovém rejstříku uKS v HK v oddílu L, složka č. 5373
IČO: 26670305
Číslo účtu: 217627496/0600 

 

Klub rodičů při ZUŠ Kostelec nad Orlicí je dobrovolným spolek rodičů a přátel školy. Zapsaný spolek je nepolitickou zájmovou organizací  zastupující zájmy dětí.

Činnost Klubu je zaměřena zejména na koordinaci a sjednocování vzdělávacího působení rodiny a školy, vzájemnou spolupráci a podporu mezi rodiči a učiteli, pořádání a organizování kulturních akcí školy aj. Podílí se organizačně i finančně na akcích školy.

Předsedkyní Klubu rodičů je paní I. Jelínková

Příjmy do pokladny:

Základním příjmem Klubu rodičů jsou členské příspěvky rodičů.

Na členské schůzi Klubu rodičů při ZUŠ F. I. Tůmy  dne 22.10.2019  byl odsouhlasen členský příspěvek 200 Kč na žáka.

Dítě navštěvující více oborů platí pouze v jednom oboru.

Zápis z výroční schůze:

Zápis z valné hromady Klubu rodičů 2019-2020

Výroční zpráva Klub rodičů 2018

Zápis z valné hromady 2017 Klub rodičů

 Příspěvky z Klubu rodičů:

Klub rodičů přispívá dětem na mimoškolní akce jako např. zájezdy, koncerty, divadla, výstavy atd.

Dále pak na soustředění žáků, odměny žákům, úhradu pronájmu prostor pro koncertní vystoupení aj.

 

Z pokladny Klubu rodičů je možné rovněž hradit:

– úhradu nákladů za soutěže (účastnické poplatky, cestovné, ubytování);

– příspěvky na reprezentaci školy;

– úhradu květin a dárků pro absolventy;

– úhradu pronájmu koncertních prostor;

– úhradu mezd a cestovného umělců, porotců, hostů  účastnících se akcí školy.

 

Všechny úhrady je nutné podložit řádným jmenným seznamem účastníků akce a vyúčtováním dané akce.