Klub rodičů

Klub rodičů při ZUŠ Kostelec nad Orlicí, z.s.

Tyršova 17, Kostelec nad Orlicí 517 41

Zapsán ve spolkovém rejstříku uKS v HK v oddílu L, složka č. 5373
IČO: 26670305
Číslo účtu: 217627496/0600 

 

Klub rodičů při ZUŠ Kostelec nad Orlicí je dobrovolným spolek rodičů a přátel školy. Zapsaný spolek je nepolitickou zájmovou organizací  zastupující zájmy dětí.

Činnost Klubu je zaměřena zejména na koordinaci a sjednocování vzdělávacího působení rodiny a školy, vzájemnou spolupráci a podporu mezi rodiči a učiteli, pořádání a organizování kulturních akcí školy aj. Podílí se organizačně i finančně na akcích školy.

Předsedkyní Klubu rodičů je paní I. Jelínková

Příjmy do pokladny:

Základním příjmem Klubu rodičů jsou členské příspěvky rodičů. Platí zásada, že pokud dítě navštěvuje jeden nebo více oborů, platí pouze 1x příspěvek ve výši 100,- Kč.

Na členské schůzi Klubu rodičů při ZUŠ F. I. Tůmy  dne 3.10.2017  byl odsouhlasen členský příspěvek 100 Kč na žáka. Dítě navštěvující více oborů platí pouze v jednom oboru.

Zápis z výroční schůze:

Výroční zpráva Klub rodičů 2018

Zápis z valné hromady 2017 Klub rodičů

 Příspěvky z Klubu rodičů:

Klub rodičů přispívá dětem na mimoškolní akce jako např. zájezdy, koncerty, divadla, výstavy atd.

Dále pak na soustředění žáků, odměny žákům, úhradu pronájmu prostor pro koncertní vystoupení aj.

 

Z pokladny Klubu rodičů je možné rovněž hradit:

– úhradu nákladů za soutěže (účastnické poplatky, cestovné, ubytování);

– příspěvky na reprezentaci školy;

– úhradu květin a dárků pro absolventy;

– úhradu pronájmu koncertních prostor;

– úhradu mezd a cestovného umělců, porotců, hostů  účastnících se akcí školy.

 

Všechny úhrady je nutné podložit řádným jmenným seznamem účastníků akce a vyúčtováním dané akce.