Kontakty

 

Název školy: Základní umělecká škola F. I. Tůmy, Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17
Zřizovatel: Město Kostelec nad Orlicí
Právní forma: příspěvková organizace
Adresa: Tyršova 17, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Odloučená pracoviště: Častolovice – budova ZŠ, Vamberk- budova ZŠ
IZO: 102 406 294
Identifikátor zařízení: 650 077 113
Datová schránka yekvrac
Mobilní telefon kancelář: 773 781 164
Úřední hodiny kanceláře: Út, Čt  9:00 -11:30, 13:30 – 15:45
Mobilní telefon ředitelna: 773 781 163
Telefon 494 321 357
e-mail: zus.kostelec@centrum.cz
webové stránky www.zus-kostelec.cz
IČO: 71230432
DIČ: CZ71230432
Bankovní spojení: Komerční banka Kostelec nad Orlicí
Číslo účtu: 78-8971620217/0100
Ředitel: Mgr. Jana Polnická
Zástupce ředitele: Mgr. Jana Ichová 
Ekonomka: Mgr. Marta Voborníková
 

Základní umělecká škola F. I. Tůmy, Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17, Tyršova 17, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO: 71230432, jakožto správce osobních údajů, s odkazem na čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) Vás informuje o:

 1. Osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány, pokud je zpracování nezbytné ze:
  1. Na základě plnění právních povinností/legislativy.
  2. Pro splnění smlouvy mezi školou a subjekty těchto osobních údajů.
  3. Na základě souhlasu.
  4. Na základě oprávněného či veřejného zájmu správce.
 2. Kontaktní osobou, pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO), byl pro naši organizaci jmenován: Mgr. Karel Rejent, tel. 608 525 693, email: rejent@ictplus.cz
  1. V případě dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, které budou mít povahu:
 1. účel uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení,
 2. zpracování, vznesení námitky proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů, kontaktujte prosím, našeho pověřence na výše uvedenou adresu. Vaše dotazy přijímáme pouze písemnou formou.
 3. dotaz k údajům zpracovávaných na základě souhlasu a rovněž za účelem odvolání tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů.
  1. Nebudete-li Vám vyhověno v zákonné lhůtě či se Vám bude zdát naše vyjádření v rozporu s Vaším, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, ul. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
  2. Se svým podnětem se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
  3. Dovolujeme si Vás upozornit, že námi poskytnuté informace budou předány v rozsahu čl. 15 GDPR.
  4. Žádost o výčet osobních údajů o Vaší osobě nad rámec č. 15 GDPR, lze poskytnout pouze na základě písemné žádosti, s úředně ověřeným podpisem, odeslaným na adresu ZUŠ F. I. Tůmy, Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17, Tyršova 17, 517 41 Kostelec nad Orlicí, k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů anebo osobně, po předchozí domluvě s pověřencem pro ochranu osobních údajů a po prokázání totožnosti platným občanským průkazem. Tuto žádost nelze vyřídit skrze emailovou komunikaci.
  5. Dovolujeme Vás si upozornit, že poskytnutí informací nad rámec čl. 15 GDPR, odst. 5, písm. b), bude účtováno dle č. 15, odst. 3, tedy dle aktuálně platného ceníku ZUŠ F. I. Tůmy, Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17.
 1. Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že z kulturních a společenských akcí, pořádaných ZUŠ F. I. Tůmy, Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17 bude pořizován audio-vizuální záznam, který bude určen pro vlastní potřebu organizace a nebude předáván třetí straně či sloužit k marketingovým účelům.