Tyršova 17, 517 41 Kostelec nad Orlicí +420 773 781 164 Úterý 14:00 - 16:00 (nebo dle dohody)

Hudební obor

Přípravnou studium hudebního oboru, I. a II. stupeň základního studia


Přípravné studium

Přípravné studium je určeno pro děti, kteří dosáhly k 1. 9. daného školního roku věku 5ti let. Toto studium je nejvýše 2leté. Účelem přípravného studia je podchycení zájmu dětí o hudbu a zároveň pomoc při výběru hudebního nástroje. Výuka je realizována hravou formou odpovídající schopnostem a možnostem dítěte. Cílem je rozvíjení jeho hudebních schopností, dovedností a návyků. Podněcujeme tvořivost dětí v elementárních činnostech pěveckých, instrumentálních, hudebně-pohybových a poslechových. Současně je motivujeme k další studium v ZUŠ.

Žáci 5ti letí jsou zpravidla zařazování do skupinek a navštěvují výuku hry na nástroj či zpěv u příslušného pedagoga. Mohou rovněž navštěvovat výuku ve společné třídě, kde si prohlubují svoji hudebnost a rozvíjejí talent formou hudebních her, společného zpěvu a seznamují se s nejzákladnějšími hudebními pojmy. 

Žáci 6ti letí navštěvují zpravidla výuku hry na nástroj či zpěv u příslušného pedagoga (ve skupince či individuální hodina). Povinná je pro ně i kolektivní výuka, kde si prohlubují svoji hudebnost a rozvíjejí talent formou hudebních her, společného zpěvu a seznamují se s nejzákladnějšími hudebními pojmy. Velice přínosná je pro děti i možnost navštěvovat výuku sborového zpěvu.

Po úspěšném vykonání talentové zkoušky jsou děti zařazeny do výuky na I. stupni ZUŠ, která trvá 7 let. Absolvování přípravného studia není povinné, ale je zcela jistě pro dítě přínosné.

Hudební nauka

Hudební nauka je předmět pro žáky I. stupně základního studia povinný dle učebních plánů jednotlivých studijních zaměření do 5. ročníku. Žáci zde získávají znalosti, které jsou nutné k interpretaci a k porozumění studovaného repertoáru. Cílem tohoto předmětu je pochopení světa hudby, jeho poučené vnímání.

Škola nabízí možnost bezplatného zapůjčení hudební nástroje dítěti na určitou dobu (netýká se klavíru a kytar). Nevhodně zvolený hudební nástroj může narušit celkový vztah dítěte k hudbě. Doporučujeme proto, aby rodiče vycházeli při volbě vhodného nástroje nejen ze zájmu svého dítěte, ale i rady a doporučení našich pedagogů, kteří mají většinou dlouholeté pedagogické zkušenosti. Všichni naši učitelé Vám rádi poskytnou odbornou pomoc a veškeré informace.

I. a II. stupeň základního studia

K přijetí ke studiu na I. stupni ZUŠ, které trvá 7 let, je nutné úspěšně vykonat talentovou zkoušku. Vedle studia zvoleného hudebního nástroje či zpěvu, musí žák ještě navštěvovat vyučování dalších předmětů hudební nauky (HN) a dále předměty kolektivní výuky v souladu se ŠVP ZUŠ F. I. Tůmy. Žáci si mohou ke studiu zvolit i některý z nepovinných předmětů, které jim škola po dobu studia nabízí. Po celou dobu studia mohou žáci všech studijních zaměření (kromě studijního zaměření sborový zpěv) navštěvovat výuku sborového zpěvu ZDARMA. 

Po absolvování I. stupně mohou žáci pokračovat na čtyřletém studiu II. stupně a dále pak na studiu pro dospělé (4 roky). Studium II. stupně je určeno pro žáky ve věku 14 let a studium pro dospělé pro 18 leté. Žáci, kteří nenavštěvovali dané studijní zaměření I. stupně, mohou navštěvovat přípravné studium II stupně.

Oddělení klávesových nástrojů


Učitelé:

Mgr. Jana Polnická
Irena Havlínová
Táňa Pešková
Ivana Kožúšková, DiS

Hra na klavír poskytuje základy instrumentálních dovedností, které lze využít v amatérské hudební činnosti, zároveň jsou i nutným předpokladem pro řadu hudebních či pedagogických profesí. V tomto předmětu se žák učí nejen ovládat technické a výrazové prostředky klavíru, ale hrou na klavír si prakticky ověřuje poznatky z oblasti harmonie, polyfonie a skladebných postupů. Snahou je vést žáky v sólové hře, ve čtyřruční hře, zapojení žáků v komorní hře a korepetici pod vedením profesionálním pedagogů.

Oddělení elektronických klávesových nástrojů


Učitelé:

Stanislava Kopecká, DiS.

Žáci studují hru na elektronické klávesové nástroje a jejich ovládání. Vedle individuální hry jsou žáci od 4. ročníku zapojováni do kolektivní výuky, která obsahuje doprovod jiného hudebního nástroje, či zpěvu, nebo hru s dalšími keyboardisty, dle schopností a dovedností a na doporučení učitele hrají v souborech školy.

Oddělení dechových nástrojů


Učitelé na dechové nástroje dřevěné – zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon

Jarmila Čechová, dipl.um. - zobcová flétna, příčná flétna
Borek Smékal - klarinet, saxofon

Učitelé na dechové nástroje žesťové – trubka, lesní roh, baskřídlovka, tuba

Robert Hruška
Tomáš Alt

Na naší škole mohou děti pod vedením profesionálních pedagogů studovat hru na tyto hudební nástroje – zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, lesní roh, baskřídlovka, tuba. Žáci jsou vedení jak k sólové hře, tak ke hře v souboru. Dechové nástroje jsou velmi žádané díky svému uplatnění v souborech či orchestrech. Naši žáci se zapojují jako hráči Big Bandu Vamberk, jsou členy Národního dechového orchestru aj. Žáci jsou dle svých schopností co nejdříve zapojování do souborové hry jak v souborech školy či do hry se svými spolužáky.

Soubory:

  • Soubor zobcových fléten
  • Soubor příčných fléten
  • Žesťový soubor – Plechoví fanfáristé
  • Saxofonové kvarteto - Ristikuleht Quartet
  • Dechový orchestr - Sohoshi Okesutora

Oddělení kytarové


Učitelé

Mgr. Milan Duspiva, DiS. - klasická kytara

Jaroslav Jetenský - klasická a elektrická kytara

Kytara je nástroj velmi známý a populární. Děti většinou přicházejí s představou, že se naučí hrát pár akordů k doprovodu písní. To se samozřejmě také naučí, ale především získají technické základy ke hře na klasickou kytaru. Hlavní náplní výuky je klasická hra, díky níž získává žák základní dovednosti, které nakonec uplatní ve všech hudebních žánrech. Žáci jsou zapojování do hry v souboru. Ve starším věku je možné studovat hru na elektrickou kytaru.

Soubory: Kytarové soubory

  • Kytarový soubor - Tůmor
  • Kytarový soubor

Oddělení smyčcových nástrojů


Učitelé:
Ivana Kožúšková, DiS.

Stanislava Kopecká, DiS.
Hana Sedláková, DiS.                                                                                                                                                                                                                

Výuka hry na housle, violu, violoncello a kontrabas.

Oddělení smyčcových nástrojů na naší škole existuje od doby jejího vzniku. Smyčcové nástroje mají široké uplatnění v sólové a komorní hře, v orchestrech a souborech s nejrůznějším seskupením příbuzných nebo jiných nástrojů. Hra obohacuje citové vnímání hráče a rozvíjí jeho hudebnost, estetické a morální cítění. Jsou velmi vhodným nástrojem k vytváření intonačních návyků (rozlišení tzv. čistého nebo falešného znění tónu), což je v oblasti hudebního umění jeden z nejdůležitějších základních pojmů. Již od útlého věku jsou děti zapojováni do souborové hry, která je pro žáky velikou motivací.

Soubory:

  • Smyčcový soubor Osminky
  • Smyčcový soubor ZUŠ – Banda MUSICALE

Oddělení pěvecké


Sólový zpěv

Učitelé:

Tereza Franz Bónová

Livie Kuchařová

Mgr. Klára Čižinská Horáčková - mateřská dovolená

Žáci jsou vedení k profesionální práci s lidským hlasem, učí se správnou hlasovou techniku i hlasovou hygienu pod vedením kvalitních učitelů. Vedle sólového zpěvu se učí zpěvu i ve dvojhlasu či vícehlasu. Po celou dobu studia je žákům dána možnost zapojit do sborového a získávat tak pěvecké zkušenosti v plné šíři. Sborový zpěv navštěvují žáci všech individuálních předmětů zcela zdarma.

Sborový zpěv

Učitelé:

Tereza Franc Bónová

Dětský pěvecký sbor Kvítek byl založen na počátku školního roku 2002-2003. Sdružuje děti z Kostelce nad Orlicí, Častolovic,Vamberka a nejbližšího okolí. Kvítek navázal na mnohaletou tradici školních dětských pěveckých sborů v Kostelci nad Orlicí. Mladší žáci navštěvují dětský pěvecký sbor Kvítek, starší Tulipány a ty nejstarší pak komorní sbor Tůmy. Naši zpěváci jsou častými účastníky mnoha koncertů na veřejnosti. Nově spolupracují se smyčcovým souborem naší školy.

Pěvecký soubor ZUŠ