Tyršova 17, 517 41 Kostelec nad Orlicí +420 773 781 164 Úterý 14:00 - 16:00 (nebo dle dohody)

GDPR

Základní umělecká škola F. I. Tůmy, Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17 (dále „škola“), jakožto správce osobních údajů, s odkazem na čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) Vás tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů školou, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů školou.

 • Osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány, pokud je zpracování nezbytné:

1.1  Na základě plnění právních povinností/legislativy.

1.2  Pro splnění smlouvy mezi školou a subjekty těchto osobních údajů.

1.3  Na základě svobodně poskytnutého souhlasu.

1.4  Na základě oprávněného či veřejného zájmu správce.

 • Účely zpracování osobních údajů jsou:
  • Zajištění řádného průběhu přijímacího řízení.
  • Publikace výsledků přijímacího řízení.
  • Výměna informací o přihlášených do jiných základních uměleckých škol.
  • Zajištění základního uměleckého vzdělávání.
  • Plnění evidenční povinnosti dokumentace o průběhu vzdělávání žáků.
  • Komunikace se zákonnými zástupci.
  • Evidence úrazů.
  • Poskytování informací statním institucím.
  • Prezentace školy a jejích aktivit veřejnosti.
 • Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, který vyplývá z příslušného obecně závazného právního předpisu nebo smlouvy. Jedná se obvykle o tyto údaje:

 • jméno, příjmení,
 • datum a místo narození,
 • rodné číslo, číslo OP, číslo cestovního dokladu,
 • státní občanství, národnost,
 • trvalé bydliště, popřípadě místo pobytu na území České Republiky,
 • telefon, e-mail,
 • zdravotní pojišťovna,
 • datum zahájení / ukončení vzdělávání ve škole,
 • údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole,
 • údaje o zákonném zástupci (adresa pro doručování písemností, email, telefon).

Na základě souhlasu subjektu údajů probíhá zpracování následujících osobních údajů:

 • obrazové a zvukové záznamy (fotografie, audiozáznam, videozáznam)
 • autorská díla žáků školy (výtvarné práce, textově grafické práce).

Tam kde to vyplývá ze zákona, dochází ke zpracování zvláštní kategorie osobních údajů, a to údajů o zdravotním stavu v nezbytně nutném rozsahu.

 • Zdroje osobních údajů

Osobní údaje, které škola zpracovává, pochází především od zákonných zástupců žáka (při přijímacím řízení i během další komunikace v průběhu vzdělávání) nebo přímo od subjektů údajů.

 

 • Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Základní umělecké školy F. I. Tůmy, Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17  a jejích zaměstnanců na základě zákonné žádosti předány a zpracovávány třetími subjekty, které disponují zákonnou pravomocí předání předmětných osobních údajů vyžadovat.

 

 • Jak dlouho škola uchovává osobní údaje

Škola osobní údaje subjektů údajů uchovává na základě povinnosti stanovené v § 28 školského zákona a v zákoně o archivnictví. A to nejen v průběhu vzdělávání žáka, ale i po jeho skončení v zákonných lhůtách. Pro každý druh dokumentace je stanovena zvláštní lhůta dle skartačního řádu.

 

 • Kontaktní osobou, pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO), byl pro naši organizaci jmenován Karel Rejent, tel. 608 525 693, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Pověřenec pro ochranu osobních údajů byl jmenován na základě Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) a je nezávislým garantem správného nakládání s osobními údaji uvnitř Základní umělecké školy F. I. Tůmy, Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17 a také prostředníkem mezi organizací, dozorovým orgánem (Úřadem pro ochranu osobních údajů) a veřejností.

7.1 V případě dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, které budou mít povahu:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu nepřesných osobních údajů, pokud jsou nesprávné
 • právo na výmaz (být zapomenut), pokud pominul důvod jejich zpracování
 • právo na omezení zpracování (např. je-li pochybnost o oprávněnosti zpracování
 • právo na přenositelnost,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování,

kontaktujte, prosím, našeho pověřence na výše uvedenou adresu. Vaše dotazy přijímáme pouze písemnou formou.

7.2  Nebudete-li Vám vyhověno v zákonné lhůtě či se Vám bude zdát naše vyjádření v rozporu s Vaším, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, ul. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha.

7.3 Se svým podnětem se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. 7.4 Dovolujeme si Vás upozornit, že námi poskytnuté informace budou předány v rozsahu čl. 13 a 15 GDPR.

7.5 Žádost o výčet osobních údajů o Vaší osobě nad rámec č. 15, GDPR, lze poskytnout pouze na základě písemné žádosti, s úředně ověřeným podpisem, odeslaným na Základní umělecká škola F. I. Tůmy, Tyršova 17,  517 41 Kostelec nad Orlicí, k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů anebo osobně, po předchozí domluvě s pověřencem pro ochranu osobních údajů a po prokázání totožnosti platným občanským průkazem. Tuto žádost nelze vyřídit skrze emailovou komunikaci.

7.6 Dovolujeme Vás si upozornit, že poskytnutí informací nad rámec čl. 13 a 15 GDPR, odst., bude školou účtováno dle č. 15 GDPR, odst. 3, tedy dle aktuálně platného ceníku.

 • Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že z kulturních a společenských akcí pořádaných školou, bude pořizován audio-vizuální záznam, který bude určen pro vlastní potřebu organizace a nebude předáván třetí straně či sloužit k marketingovým účelům.